tilalaknounitchy white rash found around the neck (app. 10)