kitorkcflibaawolnounsacrifice, the actual offering, libation etc.