uyaarpl.iyaarnounsparrow, small birdNite Uwumbɔr yaa kaa kii kan, uyaar ubaa aan lir ni kitiŋ.Not one sparrow falls to the ground without God's consent.