chɔbcfchakverbhold firmly, stickChɔb chuu!Hold tight!Buŋɔb chɔb tikpakpar ni.The boat stuck in the mud.Bu chɔb baan a.It (the boat) stuck fast.chɔb baanph. v.sp. var.chɔbaanverbcatch/hold firmlyBusub ngbaan aanyaan nan chɔb baan.The tree's roots went deep.