bunyɔbpl.inyɔicfnkoolnnanyaannounfishing-damNi nan fuuk ke bunyɔb aanyun aah fuuk pu na.It sounded like the roar of rushing waters.a zana mat dam built to catch fish