ileleenumeralpairs, two of each, two by two (n.cl.3)Aa ki ban inyoon mu, ija ni ipii, ilelee, ki ti saa nfum mulole.Take also seven pairs of each kind of bird, male and female.