ima1pronounthey, them (emphatic pn. cl. 9)Ni mu taa di nimi aapiih, ni iŋoob, ni inaa buen, see ima bee do.You must not take your sheep and goats and cows, they must stay here.