daalcfba1badaalidaakitaakli2liyaadaalnwiinnounday (cp. kitaak, nwiin)Winlee daal le na.That was the second day.daalbaadaalcomp.cf*baa2temporalone day, some dayDaalbaadaal le Jakob nan bi ŋaa ŋituun aakpin...One day Jacob was cooking bean stew...