aan2conjunctionin order to, so that, whileAa dan aan ti buen u chee.You come so that we can go to him.U ga li kii timi aan ti ŋa timi aatuln ngbaan.He will wait while we do our work.